Privatumo politika

Norėtume jus informuoti apie tai, kokius duomenis tvarko SIXT ir kokiais tikslais jie yra tvarkomi. Taip pat norėtume jus informuoti apie svarbius teisinius duomenų apsaugos aspektus, pavyzdžiui, jūsų teises.

A: Duomenų valdytojas

Už jūsų duomenų tvarkymą atsakinga šalis (valdytojas) yra „TRANSPORENT SIA“, reg. Nr. 40003722171, Malduguņu gatvė 2, Marupė, LV-2167 (toliau – SIXT). Jei turiteklausimų dėl duomenų apsaugos, siųskite užklausą šiuo el. pašto adresu gdpr@sixt.lv

B: Asmens duomenų, kuriuos galime tvarkyti teikdami paslaugą SIXT+, kategorijos

 • Pagrindiniai duomenys: tai gali būti asmens vardas, pavardė, adresas (asmeninis ir (arba) verslo), gimimo data.
 • Komunikacijos duomenys: tai gali būti asmens telefono numeris, el. pašto adresas (asmeninis ir (arba) verslo), fakso numeris (jei yra), taip pat pranešimų turinys, pavyzdžiui, el. laiškas, fizinis laiškas, faksograma.
 • Sutarties duomenys: tai gali būti nuomos informacija (automobilio kategorija, paėmimo ir grąžinimo datos, paėmimo ir grąžinimo filialas, užsakyti priedai ir (arba) paslaugos), nuomos sutarties numeris, rezervacijos numeris, vairuotojo pažymėjimo duomenys, vairuotojo pažymėjimo nuotrauka, išnuomoto automobilio valstybiniai numeriai ir informacija apie klientų lojalumo ir partnerių programas.
 • Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, kredito kortelės duomenys.
 • Savanoriškai teikiami duomenys: tai yra savanoriškai pateikiami duomenys, mums jų aiškiai neprašant, ir kurie apima tokią informaciją kaip jūsų pageidavimai dėl transporto priemonės įrangos ir kategorijos.
 • Specialių duomenų kategorijos: įvykus eismo įvykiui, apgadinus automobilį ar įvykus panašiems incidentams, tvarkome duomenis, susijusius su atitinkama įvykių eiga ir patirta žala. Šiuos duomenis gali pateikti klientai, keleiviai ar nukentėjusios šalys. Tokiomis aplinkybėmis tvarkomi duomenys gali apimti su sveikata susijusius duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie traumas, alkoholio kiekį kraujyje, vairavimą apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ir kt.
 • Trečiųjų šalių duomenys: jei išsinuomodami automobilį pateikėte mums trečiųjų šalių, pavyzdžiui, šeimos narių, antrųjų vairuotojų, keleivių, asmens duomenis, mes taip pat tvarkysime šiuos duomenis.
 • Vietovės duomenys: duomenys apie vietovę – tai duomenys, kuriuos galime apdoroti naudodami automobilio telematiką.

C. Teisinis duomenų tvarkymo SIXT pagrindas

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas: pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jeigu ir tik dėl to davėte sutikimą tokiam tvarkymui. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas: pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei toks tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis esate, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, pavyzdžiui, rezervuojant automobilį. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas: pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei toks tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyta SIXT taikoma teisinė prievolė. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas: pagal šią nuostatą jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei toks tvarkymas yra būtinas duomenų valdytojo, t. y. SIXT, arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais, išskyrus atvejus, kai tokius interesus nusveria duomenų subjekto, t. y. jūsų, interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės. BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas: pagal šią nuostatą tam tikrų specialių kategorijų asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei toks tvarkymas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti. Šios specialios asmens duomenų kategorijos apima duomenų subjektų sveikatos duomenis.

D. SIXT duomenų tvarkymo tikslai

1. Automobilių nuoma naudojantis paslauga SIXT+

Duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis, sutarties duomenis, finansinius duomenis ir visus duomenis, kuriuos pateikėte savanoriškai, kad įvykdytume jūsų rezervacijas ir palengvintume SIXT+ paslaugos sutarties sudarymą ir įgyvendinimą.

Klientų aptarnavimo tikslais taip pat naudojame pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis ir sutarties duomenis, pavyzdžiui, tvarkydami skundus ar paslaugų teikimo pakeitimus, dėl kurių į mus kreipėtės.

Be to, esame teisiškai įpareigoti nusikalstamų veikų prevencijos ir tyrimo tikslais palyginti jūsų pagrindinius ir komunikacijos duomenis su mums pateiktais oficialiais pažeidėjų sąrašais. Tokie palyginimai taip pat padeda apsisaugoti nuo pavojų ir palengvinti valstybės valdžios institucijų persekiojimą.

Be to, jūsų duomenis naudojame jūsų ir mūsų saugumui, pavyzdžiui, siekdami išvengti mokėjimų nevykdymo ir užkirsti kelią nuosavybės teisės pažeidimams, ypač sukčiavimui, vagystėms ir grobstymui.

Teikdami SIXT+ paslaugą naudojame technologiją, kuri tikrina asmens tapatybės dokumentų (ypač vairuotojo pažymėjimo) tikrumą ir duomenis įrašo elektroniniu būdu, o ne rankiniu būdu.

Kai abi sutarties šalys įvykdys savo įsipareigojimus pagal nuomos sutartį, jūsų pagrindiniai duomenys, finansiniai ir sutarties duomenys bus saugomi tol, kol baigsis teisės aktuose nustatytas saugojimo laikotarpis.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek tai reikalinga rezervacijoms įgyvendinti, sutartims sudaryti ir vykdyti bei santykiams su klientais palaikyti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek tai reikalinga atsiskaityti su trečiosiomis šalimis, mūsų pačių reikalavimams užtikrinti, rizikai mažinti ir sukčiavimo prevencijai garantuoti.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas taikomas duomenų tvarkymui tiek, kiek tai reikalinga nusikalstamoms veikoms nustatyti, užkirsti joms kelią ir jas tirti, vairuotojo pažymėjimo duomenims tikrinti ir saugoti, taip pat komercinėje ir mokesčių teisėje numatytiems saugojimo terminams.

Teisėtas interesas, kiek tai numato BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, taikomas atitinkamam duomenų tvarkymui.

Mūsų teisėti interesai, susiję su jūsų asmens duomenų naudojimu siekiant tobulinti savo paslaugas ir klientų aptarnavimą, glūdi tame, kad norime jums pasiūlyti geriausias įmanomas paslaugas ir nuolat didinti klientų pasitenkinimą.

Duomenų tvarkymas reikalingas tam, kad būtų galima atlikti analizę siekiant užkirsti kelią žalai mūsų bendrovei ir mūsų automobiliams, todėl mūsų teisėti interesai yra užtikrinti išlaidų saugumą ir užkirsti kelią ekonominiams nuostoliams, pavyzdžiui, atsirandantiems dėl neatsiskaitymo arba mūsų automobilių praradimo.

Gavėjų kategorijos

Pirmiau aprašytais tikslais jūsų duomenis atskleidžiame šiems gavėjams: IT paslaugų teikėjams, skambučių centrams, finansinių paslaugų teikėjams, kredito agentūroms ir SIXT grupės įmonėms. Įgyvendindami sukčiavimo prevencijos priemones, tais atvejais, kai trečiosios šalys buvo apgautos arba joms gresia pavojus būti apgautoms, taip pat perduodame asmens duomenis tokioms trečiosioms šalims, kurios nukentėjo nuo sukčiavimo arba kurioms gresia toks pavojus.

2. Žala, eismo įvykiai, administraciniai pažeidimai

Duomenų tvarkymo tikslai

Jei pastebėsite, kad mūsų automobiliams padaryta žala, jei jūs ar kitas asmuo sukelsite ir (arba) padarysite žalą arba jei jūs ar kitas asmuo pateksite į eismo įvykį su vienu iš mūsų automobilių, mes toliau nurodytais tikslais tvarkysime jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis, sutarties duomenis, finansinius duomenis ir, jei taikoma, duomenis apie sveikatą. Tikslai, kuriais tvarkysime jūsų pagrindinius duomenis:

 • skundų priėmimas ir nagrinėjimas;
 • klientų aptarnavimas žalos atvejais;
 • pretenzijų patenkinimas;
 • žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų, apdorojimas (tvarkymas remiantis jūsų ir trečiųjų šalių, pavyzdžiui, policijos, vėlesnių nuomininkų, liudytojų ir kt., pateikta informacija).

Tai apima pirmiau minėtų duomenų kategorijų tvarkymą siekiant patenkinti pretenzijas, pavyzdžiui, draudimo bendrovių atžvilgiu. Nagrinėdami žalas ir nelaimingus atsitikimus, taip pat tvarkome jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis ir sutarties duomenis, kad galėtume teikti žalos atlyginimo paslaugas. Taip pat tvarkome jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis ir sutarties duomenis, kad galėtume įvykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, teikti informaciją tyrimą atliekančioms institucijoms. Kompetentingoms institucijoms įtarus, kad su vienu iš mūsų automobilių padarėte administracinį ar baudžiamąjį nusižengimą, tvarkysime ne tik pagrindinius su jumis susijusius duomenis, kuriuos saugome, bet ir kompetentingų institucijų mums perduotus duomenis. Taip pat tvarkome jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis, finansinius duomenis, sutarties duomenis ir, jei taikoma, duomenis apie sveikatą, kad galėtume palaikyti ir pareikšti bet kokias pretenzijas, kurias galime turėti jūsų atžvilgiu, pavyzdžiui, pretenzijas dėl neapmokėjimo ar žalos, padarytos mūsų automobiliams.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas taikomas duomenų tvarkymui skundų valdymo, klientų aptarnavimo žalos atvejais ir žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų, tvarkymo tikslais.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas taikomas duomenų tvarkymui dėl nelaimingų atsitikimų atsiradusios žalos tvarkymo tikslais.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas taikomas duomenų tvarkymui siekiant patenkinti pretenzijas, pareikšti bet kokias pretenzijas, kurias galime turėti jūsų atžvilgiu, ir nagrinėti pretenzijas, susijusias su administraciniais pažeidimais.

BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas taikomas duomenų apie sveikatą tvarkymui teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais.

Teisėtas interesas, kiek tai numato BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, taikomas atitinkamam duomenų tvarkymui.

Mūsų teisėti interesai, susiję su jūsų asmens duomenų naudojimu pretenzijų tenkinimo ir bet kokių galimų pretenzijų jums pareiškimo tikslais, yra susiję su mūsų siekiu užkirsti kelią žalai mūsų bendrovei ir užtikrinti, kad savo klientams galėtume pateikti techniškai tvarkingus automobilius. Be to, pagal sutartinius santykius su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, draudimo bendrovėmis, esame įpareigoti tvarkyti jūsų duomenis žalos atlyginimo tikslais. Mūsų teisėti interesai šiuo atžvilgiu yra užtikrinti mūsų sutartinę ištikimybę.

Gavėjų kategorijos

Pirmiau aprašytais tikslais jūsų duomenis atskleidžiame šiems gavėjams: valdžios institucijoms (tyrimų institucijoms, reguliavimo institucijoms ir policijos institucijoms), duomenų surinkimo bendrovėms, ekspertams, pagalbos paslaugų teikėjams, advokatams ir draudimo bendrovėms.

3. Prijungti automobiliai

Duomenų tvarkymo tikslai

SIXT automobiliai gali turėti vadinamąsias „prijungto automobilio“ funkcijas, kurios leidžia apdoroti vietos duomenis bei informaciją apie automobilio būseną, pavyzdžiui, automobilio užrakinimą, automobilio greitį, jutiklių būseną ir saugos sistemų, pavyzdžiui, oro pagalvių, įjungimą. Šie duomenys tvarkomi tik tam, kad būtų užkirstas kelias nuosavybės pažeidimams, jei automobilis negrąžinamas per sutartą nuomos laikotarpį arba naudojamas už sutartyje numatyto regiono ribų (taip pat netoli valstybių sienų ar uosto teritorijose), taip pat siekiant nustatyti, patikrinti ir ištirti automobilio padarytą žalą ir nelaimingus atsitikimus.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas.

Teisėtas interesas, kiek tai numato BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas, taikomas atitinkamam duomenų tvarkymui.

Mūsų teisėtas interesas naudoti jūsų asmens duomenis siekiant užkirsti kelią nuosavybės pažeidimams ir nustatyti, patikrinti ir ištirti automobilių apgadinimus bei avarijas yra apsaugoti mūsų automobilių parką ir sutartines bei nesutartines teises.

Gavėjų kategorijos

Tam tikrose šalyse ir automobilių kategorijose bendradarbiaujame su geografinės vietos nustatymo paslaugų teikėjais, kad užkirstume kelią galimiems nusikaltimams nuosavybei.

4. Tvarkymas pagal statutines nuostatas

Duomenų tvarkymo tikslai

Mes tvarkome jūsų pagrindinius duomenis, komunikacijos duomenis, sutarčių duomenis ir finansinius duomenis, kad galėtume vykdyti SIX teisinius įsipareigojimus. Dėl to turime tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kad įvykdytume pareigą atskleisti informaciją valdžios institucijoms ir laikytumėmės duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų komercinės ir mokesčių teisės nuostatose, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo laikotarpis.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas.

Gavėjų kategorijos

Institucijos gali reikalauti, kad atskleistume joms jūsų duomenis aukščiau aprašytais tikslais.

5. Slapukai

Duomenų tvarkymo tikslai

Mūsų svetainėse naudojami slapukai. Tai maži tekstiniai failai, nukopijuojami iš žiniatinklio serverio į standųjį diską. Slapukuose yra informacijos, kurią vėliau gali perskaityti žiniatinklio serveris tame domene, kuriame jums buvo priskirtas slapukas. Slapukai negali paleisti jokių programų ar užkrėsti jūsų kompiuterio virusais. Mūsų naudojamuose slapukuose nėra nei asmens duomenų ir jie nėra susiję su tokiais duomenimis. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų išjungimą galima rasti atitinkamos svetainės slapukų politikoje (pasiekiama per nuorodą atitinkamame slapukų skydelyje ir meniu parinktyje „Privatumo politika“).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punkte (tvarkymas prieš sudarant sutartį) ir BDAR f punkte, kai tvarkomi asmens duomenys.

Teisėtas interesas, kiek tai numato BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, taikomas atitinkamam duomenų tvarkymui.

Mūsų teisėti interesai, susiję su duomenų tvarkymu mūsų svetainėse, yra susiję su mūsų siekiu optimizuoti savo interneto pasiūlą ir pasiūlyti klientams geriausias įmanomas paslaugas bei padidinti klientų pasitenkinimą.

E. Perdavimas trečiosioms šalims

Teikdami SIXT+ paslaugą neketiname perduoti ar gauti duomenų iš trečiųjų šalių.Tačiau atitinkami duomenys gali būti tvarkomi, jei pažeidėte SIXT+ paslaugų teikimo sutartyje nurodytas sąlygas, pagal kurias draudžiama įvežti automobilį į šalį, kuri nėra Europos Sąjungoje. Jei ši sąlyga pažeidžiama ir atitinkamoje šalyje buvo padaryti įstatymų pažeidimai, duomenys į atitinkamą šalį perduodami tiek, kiek tai būtina SIXT teisiniams interesams ginti.

F. Duomenų saugojimo trukmė ir (arba) saugojimo trukmės kriterijai

SIXT saugo jūsų asmens duomenis tol, kol jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi (žr. → SIXT duomenų tvarkymo tikslai). Jei jūsų paraiška bus atmesta, užtikrinsime, kad per 30 dienų nuo prašymo įsigyti SIXT+ paslaugą gavimo ištrinsime jūsų duomenis. Jei SIXT yra teisiškai įpareigota saugoti asmens duomenis, ji saugos asmens duomenis įstatymų nustatytą saugojimo laikotarpį. Komercinių dokumentų, įskaitant apskaitos dokumentus ir apskaitos įrašus (taip pat sąskaitas faktūras), saugojimo laikotarpis yra 10 metų. Per šį laikotarpį jūsų duomenys gali būti ribotai naudojami kasdienėje veikloje, jei nėra tikslo juos tvarkyti.

G. Jūsų teisės

1. Teisės pagal BDAR 15–18 ir 20 str.

Turite teisę pagrįstais laiko tarpais gauti informaciją apie saugomus savo asmens duomenis (BDAR 15 str.). Informacija, kurią turite teisę gauti, apima informaciją apie tai, ar SIXT saugo su jumis susijusius asmens duomenis, apie atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir apie duomenų tvarkymo tikslus. Pateikus užklausą, SIXT pateiks jums tvarkomų asmens duomenų kopiją. Taip pat turite teisę reikalauti, kad SIXT ištaisytų netikslius jūsų asmens duomenis (BDAR 16 str.). Taip pat turite teisę reikalauti, kad SIXT ištrintų su jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 17 str.). Esame įpareigoti ištrinti asmens duomenis tam tikromis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi, kai atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas (BDAR 18 str.). Tai apima aplinkybes, kai užginčijate savo asmens duomenų tikslumą, o mes turime patikrinti jų tikslumą. Tokiais atvejais privalome susilaikyti nuo tolesnio jūsų asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, kol klausimas nebus išspręstas.

2. Nėra sutartinės ar teisinės prievolės teikti duomenis ir (arba) duomenų nepateikimo pasekmės

Pagal sutartį ar teisinius įsipareigojimus nesate įpareigoti pateikti mums savo asmens duomenų. Tačiau atminkite, kad negalite sudaryti su mumis sutarties dėl SIXT+ paslaugos, jei nerinksime ir netvarkysime duomenų, būtinų pirmiau nurodytais tikslais (žr. punktą „SIXT duomenų tvarkymo tikslai“)

3. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 str.

Jei SIXT tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui suteiktus oficialius įgaliojimus (BDAR 6 str. 1 dalies 1 sakinio e punktas), arba jei tai būtina dėl teisėtų SIXT interesų, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tuomet SIXT nutrauks duomenų tvarkymą, nebent pateiksime svarių teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui, kurios yra svarbesnės už pagrindą nutraukti duomenų tvarkymą.

Jūs galite bet kada ir be apribojimų nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės reklamos tikslais.

4. Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą

Jei duomenys SIXT tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui nuo sutikimo suteikimo iki jo atšaukimo.

5. Teisė pateikti skundą

Turite teisę pateikti skundus prižiūrinčiosioms institucijoms pagal BDAR 77 str.

Slapukų politika

Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad šiame puslapyje patalpinami našumo ir (arba) analitiniai slapukai būtų naudojami siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir svetainės veikimą jūsų aptarnavimo tikslais.

Jei nesutinkate, kad šiame puslapyje būtų naudojami „Google Analytics“ slapukai, galite pakeisti naršyklės nustatymus ir atsisakyti naujų slapukų, išjungti esamus arba tiesiog gauti informaciją apie naujus slapukus, siunčiamus į jūsų kompiuterį.

Kaip valdyti ir panaikinti slapukus

Paprastai galima pakeisti naršyklės nustatymus ir atsisakyti naujų slapukų, išjungti esamus arba tiesiog pranešti apie naujus slapukus, siunčiamus į jūsų kompiuterį. Norėdami tai padaryti, turite atidaryti naršyklės nustatymus (dažniausiai jie yra skiltyje „Pagalba“, „Įrankiai“ arba „Redagavimas“). Daugiau informacijos galima rasti čia: www.aboutcookies.org.

Tačiau atminkite, kad jei atsisakysite slapukų arba juos išjungsite, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Be atsisakymo parinkties, galite atsisakyti „Google Analytics“ renkamos informacijos atsisiųsdami ir suaktyvindami „Google Analytics“ naršyklės parinktį http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, siunčiami į jūsų kompiuterį, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieno vėlesnio apsilankymo metu slapukai siunčiami atgal į pradinę svetainę arba į kitą svetainę, kuri atpažįsta slapuką. Slapukai veikia kaip tam tikros svetainės atmintis, leidžianti šiam puslapiui įsiminti jūsų kompiuterį vėlesnių apsilankymų metu, įskaitant slapukus, galinčius prisiminti jūsų nustatymus arba pagerinti naudotojo patogumą.

Papildomos informacijos apie slapukus, įskaitant tai, kokie slapukai yra nustatyti jūsų kompiuteryje ir kaip juos valdyti ar ištrinti, rasite svetainėje www.aboutcookies.org.

„Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama įmonės „Google Inc.“ programa „Google Analytics“, kuri naudoja tekstinius slapukus, saugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti, kaip naudojatės atitinkama svetaine. Šių slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. Naudojant IP anonimiškumą, jūsų IP adresas sutrumpinamas Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir tik išimtinais atvejais gali būti perduodamas „Google“ serveriams JAV apdoroti. „Google“ naudoja šią informaciją siekdama įvertinti, kaip naudojatės svetaine, rengdama ataskaitas svetainės operatoriams apie veiklą svetainėje ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

Jokiomis aplinkybėmis „Google“ nesusies čia gauto IP adreso su jokia kita „Google“ turima informacija. Be to, prireikus „Google“ teiks šią informaciją trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu.

Slapukų rūšys

Šioje svetainėje naudojami toliau nurodyti slapukai, kurie užtikrina konkrečių funkcijų vykdymą, o informacija, esanti atitinkamame slapuke, saugoma tam tikru būdu.

Pavadinimas: _ga
Tipas: „Analytics“
Aprašymas: „Google Analytics“ įdiegtame slapuke „_gid“ saugoma informacija apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir kartu kuriama analitinė ataskaita apie svetainės veikimą. Kai kurie iš renkamų duomenų apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai aplankytus puslapius.
Trukmė: 2 metai

Pavadinimas: _gid
Tipas: „Analytics“
Aprašymas: „Google Analytics“ įdiegtas slapukas „_ga“ apskaičiuoja lankytojo, sesijos ir kampanijos duomenis ir stebi svetainės naudojimą, kad būtų galima parengti svetainės analizės ataskaitą. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti.
Trukmė: 1 diena

Pavadinimas: _gat
Tipas: našumas
Aprašymas: šį slapuką įdiegė „Google Universal Analytics“, norėdama sumažinti užklausų skaičių ir taip apriboti duomenų rinkimą svetainėse, kuriose yra didelis duomenų srautas.
Trukmė: 1 minutė

Kontaktinė informacija

Svetainėje www.sixtplus.lv asmens duomenų tvarkymo valdytojas, paskirtas tvarkyti duomenis, susijusius su vartotojo identifikavimu, siekiant gauti elektronines paslaugas ar gerinti paslaugų kokybę, yra „SIA Transporent“, registracijos numeris 40003722171, Malduguņu gatvė 2, Marupė, Marupes prov., LV – 2167, Latvija. Kilus klausimams, rašykite el. pašto adresu gdpr@sixt.lv

Operatorius asmens duomenų tvarkymo elektroninių paslaugų kokybei gerinti yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV.

„Google Inc.“ įsipareigojimus dėl fizinių asmenų duomenų tvarkymo rasite http://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20130906.htm

Kilus klausimų dėl slapukų naudojimo ar asmens duomenų tvarkymo, rašykite el. paštu gdpr@sixt.lv

Kilus klausimų:

Atsisiųsti SIXT+ BALTICS programėlę