BENDROSIOS PRENUMERATOS SĄLYGOS

Šios Bendrosios prenumeratos sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos Dalyvio, kuris sutinka dalyvauti Prenumeratoje (kaip tai apibrėžta toliau), ir Paslaugų teikėjo (toliau – SIXT), kartu vadinamų Šalimis, santykiams.

Tapdami dalyviu, sutinkate laikytis toliau išdėstytų sąlygų.

1. Apibrėžimai

1.1. SIXT arba Paslaugų teikėjas – UAB „Transporent“ (įmonės kodas 110894076), buveinės adresas Konstitucijos pr. 18, LT-09308 Vilnius.

1.2. Dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo, kuris sudarė prenumeratos sutartį su SIXT.

1.3. Vairuotojas – dalyvis arba dalyvio paskirtas asmuo, kuris naudojasi išsinuomotu automobiliu jį vairuodamas.

1.4. Šalys – SIXT ir dalyvis kartu (kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi).

1.5. Prenumerata – SIXT siūloma automobilių nuomos programa SIXT+.

1.6. Mobilioji programėlė – prenumeratos programėlė išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, skirta užsiregistruoti tapti prenumeratos dalyviu, sudaryti Prenumeratos sutartį, atlikti mokėjimus, pirkimus ir kitas operacijas bei atrakinti arba užrakinti automobilį.

1.7. Interneto svetainė – SIXT interneto svetainė (www.sixtplus.lt), kurioje pateikiama informacija apie prenumeratos programą, automobilius ir kita su automobiliais bei jų nuoma susijusi informacija.

1.8. Prenumeratos sutartis – SIXT ir dalyvio susitarimas dėl automobilio nuomos. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašomas elektroniniu būdu arba mobiliojoje programėlėje.

1.9. Sutarties mokestis – komisinis mokestis už Prenumeratos sutarties sudarymą.

1.10. Mėnesinis mokestis – mėnesinis mokestis, kurį dalyvis moka SIXT ir kurio dydis nurodytas Prenumeratos sutartyje.

1.11. Prenumeratos laikotarpis – nuomos laikotarpis, kurio metu dalyvis turi teisę naudotis automobiliu, mokėdamas mėnesinį mokestį.

1.12. Automobilis – bet kuri mobiliojoje programėlėje arba Interneto svetainėje apibrėžta sausumos transporto priemonė, kuri išnuomojama dalyviui pagal Prenumeratos sutartį. Sausumos transporto priemonė atitinka Lietuvos, Latvijos arba Estijos norminių teisės aktų reikalavimus, taikomus automobiliams, kurie yra parduodami rinkoje arba yra skirti eksploatuoti atitinkamoje teritorijoje.

1.13. Automobilio telemetrijos sistema – automobilyje sumontuota telemetrijos sistema, kuri sudaro galimybę: (i) stebėti Automobilio buvimo vietą, ridą, maršrutą, koordinates, virtualų važiavimo greitį, akumuliatoriaus įtampą ir kitus Prenumeratos sutartyje nurodytus automobilio parametrus bei perduoda duomenis SIXT ir (ii) išjungti automobilio variklio atrakinimą ir (arba) užvedimą.

1.14. Paslaugos – kartu su automobilio nuoma kompleksiškai SIXT teikiamos paslaugos, išvardytos Prenumeratos sutartyje, mobiliojoje programėlėje arba interneto svetainėje.

1.15. PTPVCA – privalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas pagal automobilio registracijos šalies teisės aktus.

1.16. Atsakomybė – dalyvio mokama maksimali išskaita kiekvienu atveju, kai automobilis prarandamas, pavagiamas ar dingsta arba yra sugadinamas jis ar jo dalys, priedai ar papildoma įranga.

1.17. Įprastas nusidėvėjimas – automobilio dalių, veikiamų natūralaus nusidėvėjimo ir praradusių savo eksploatacines savybes, nusidėvėjimas.

1.18. Leistina rida – Prenumeratos sutartyje nustatyta rida (kilometrais), kurią dalyviui leidžiama nuvažiuoti automobiliu per prenumeratos laikotarpį.

1.19. Pasirenkamieji priedai – paslaugos ir kiti priedai, kuriuos dalyvis gali pasirinkti papildomai prie prenumeratos jos galiojimo metu. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

1.20. Kainoraštis – pasirenkamųjų priedų ir kitų apmokestinimų, neaprašytų šiose Sąlygose, kainoraštis. Kainoraštį galima rasti interneto svetainėje adresu www.sixtplus.lt/price.

1.21. Sutarties teritorija – dalyvis turi teisę naudotis automobiliu ir gauti paslaugas tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijoje, nebent Prenumeratos sutartyje nurodyta kitaip.

1.22. Papildomas vairuotojas – Prenumeratos sutartyje nurodytas asmuo, kuriam leidžiama vairuoti automobilį ir kuris turi galiojantį Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą.

2. Prenumeratos santrauka

2.1.SIXT+ prenumerata yra SIXT siūloma automobilių nuomos programa, kuri toliau aprašyta šiose Sąlygose. Prenumerata leidžia dalyviui išsinuomoti automobilį atitinkamam prenumeratos terminui ir naudotis toliau nurodytais privalumais.

3. Dalyvio tinkamumo reikalavimai

3.1. Norėdamas tapti dalyviu:

     3.1.1. fizinis asmuo turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

          3.1.1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ir turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę;

          3.1.1.2. būti aštuoniolikos (18) metų amžiaus, nebent įstatymai ir (arba) SIXT reikalauja kitaip;

          3.1.1.3. turėti 1 (vienerius) metus galiojantį atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išduotą dalyvio vardu Lietuvos Respublikoje, kuriame matytųsi dalyvio fotonuotrauka. Vairuotojo pažymėjimas negali būti sustabdyto galiojimo, paimtas valdžios institucijų, atšauktas ar negaliojantis;

          3.1.1.4. turėti banko sąskaitą arba galiojančią dalyvio vardu banko išduotą kredito ar debeto mokėjimo kortelę (neišankstinio mokėjimo debeto kortelę) ir ją naudoti bet kokiems pagal šią sutartį mokėtiniems mokesčiams sumokėti;

          3.1.1.5. neturi būti įtrauktas ir nebūti susijęs su asmenimis, įtrauktais į tarptautinius ir nacionalinius sankcionuojamųjų sąrašus;

     3.1.2. juridinis asmuo turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

          3.1.2.1. būti registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

          3.1.2.2. juridinis asmuo ir jo nariai negali būti įtraukti ir negali būti susiję su asmenimis, įtrauktais į tarptautinius ir nacionalinius sankcionuojamųjų sąrašus.

3.2. Dalyvis sutinka pateikti SIXT teisingą, naujausią ir tikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio pavadinimą, vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, vairuotojo pažymėjimą, fizinio asmens gyvenamosios vietos ar juridinio asmens buveinės faktinį adresą, asmens tapatybės kortelę arba pasą ir kreditinės mokėjimo kortelės arba banko sąskaitos duomenis. Dalyvis privalo nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) pranešti SIXT, jei pasikeitė jo el. pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaita, kreditinė kortelė ir pan.) ar kiti asmens duomenys, galintys turėti įtakos Prenumeratos sutarties vykdymui.

3.3. Dalyvis taip pat garantuoja, kad vairuotojo pažymėjimas galios visą prenumeratos laikotarpį. Dalyvis privalo nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) pranešti SIXT, jei vairuotojas neturi galiojančio vairuotojo pažymėjimo.

3.4. 3.4. Jei bet kuriuo Prenumeratos laikotarpio metu dalyvis nebeatitinka šių Sąlygų 3.1 skyriuje nurodytų minimaliųjų reikalavimų, SIXT turi teisę nedelsdamas nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

4. Dalyvio paraiška

4.1. Norėdamas tapti dalyviu, asmuo turi pateikti paraišką, naudodamasis mobiliąja programėle arba interneto svetainėje esančia programa (toliau – Paraiška).

4.2. SIXT pasilieka teisę reikalauti papildomos informacijos tam, kad patikrintų pareiškėjo tinkamumą sudaryti Prenumeratos sutartį.

4.3. Po paraiškos pateikimo SIXT, naudodamasis atitinkamomis paslaugų teikėjų paslaugomis, patikrina dalyvio veido panašumą (atitikimą) į jo įkeltuose dokumentuose esančias fotonuotraukas, taip pat patikrina dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti transporto priemones, galiojimą. SIXT turi teisę tikrinti vairuotojo pažymėjimo galiojimą visą prenumeratos laikotarpį.

4.4. Dalyvis privalo perskaityti ir sutikti su šiomis Sąlygomis paraiškos teikimo proceso pabaigoje, spustelėdamas atitinkamą žymimąjį langelį ir tada peržiūros ekrane paspausdamas mygtuką „Pateikti“.

4.5. Dalyvis privalo informuoti SIXT, jei jis yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PDA), politikoje dalyvaujančių asmenų šeimos narys arba asmuo, glaudžiai susijęs su politikoje dalyvaujančiomis įmonėmis.

4.6. 4.6. PARAIŠKOS PATEIKIMAS NEGARANTUOJA, KAD PAREIŠKĖJO PRAŠYMAS DALYVAUTI PRENUMERATOS PROGRAMOJE BUS PATVIRTINTAS, TAČIAU ŠIOS SĄLYGOS YRA PRIVALOMOS VISIEMS, KURIE SU JOMIS SUTINKA.

5. SIXT paraiškų įvertinimas

5.1. SIXT pasilieka teisę atmesti paraišką po to, kai patikrina paraiškos tinkamumą. Dalyvis, pateikdamas paraišką, sutinka, kad SIXT atliktų jo asmens reputacijos ir kreditingumo patikrinimą bei kad būtų įvertintas potencialus dalyvio tinkamumas dalyvauti Prenumeratoje (SIXT+ programoje).

5.2. SIXT gali gauti informacijos iš trečiųjų šalių apie potencialų Dalyvį tam, kad įvertintų pareiškėjo tinkamumą Prenumeratos sutarčiai sudaryti. Kaip nurodyta ankstesnėje pastraipoje, SIXT atliks išsamų patikrinimą, įskaitant, bet neapsiribojant, tapatybės ir kredito istorijos patikrinimą. SIXT gali perduoti dalyvio asmens duomenis trečiosios šalies agentūroms, pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), „Veriff OU“ (Estija, reg. Nr.12932944) ir Lietuvos transporto saugos administracijai (įmonės kodas 188647255), kad būtų atliktas išsamus pareiškėjo patikrinimas.

5.3. Apie pareiškėją surinkta informacija neperduodama trečiosioms šalims.

5.4. SIXT stengsis įvertinti paraišką per vieną (1) darbo dieną nuo jos pateikimo.

6. SIXT paraiškos atmetimas

6.1. SIXT pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti paraišką dėl potencialaus dalyvio kreditingumo lygio ar kitų sąlygų. Jei, peržiūrėjusi paraišką, SIXT nusprendžia, kad potencialus dalyvis neatitinka reikalavimų dalyvauti prenumeratoje, SIXT apie tai praneša pareiškėjui paraiškos peržiūros proceso pabaigoje. SIXT neprivalo nurodyti atsisakymo tvirtinti paraišką priežasčių. Potencialiam dalyviui nebus taikomi jokie mokesčiai.

7. SIXT paraiškos patvirtinimas

7.1. Jei SIXT priima potencialaus dalyvio paraišką, pasirašoma Prenumeratos sutartis. SIXT šiuo momentu iš dalyvio taip pat ims sutarties mokestį ir mėnesinį mokestį už pirmąjį prenumeratos laikotarpio mėnesį. Prenumeratos sutartis įsigalioja ją pasirašius. Pasiūlymas konkrečiam automobiliui galioja tol, kol jis yra pasiūloje.

7.2. Prenumeratos laikotarpis prasideda tą dieną, kai dalyvis pasirašo Prenumeratos sutartį. Jei dalyvis nuspręstų laukti ilgiau, atsiimtų arba priimtų automobilį vėliau, prenumeratos laikotarpis vis tiek prasidės tą dieną, kai dalyvis pasirašys Prenumeratos sutartį.

7.3. SIXT priima paraišką su sąlyga, kad dalyvis laikysis visų šių Sąlygų, laiku mokės pagal šias Sąlygas mokėtinus mokesčius ir laikysis dalyviui taikomos Prenumeratos sutarties.

8. Prenumeratos pradžia

8.1. Tam, kad dalyviui būtų suteikta teisė naudotis išsinuomotu automobiliu, jis turi pasirašyti Prenumeratos sutartį, sutikti su šiomis Sąlygomis ir sumokėti sutarties mokestį bei pirmojo prenumeratos mėnesio mėnesinį mokestį.

8.2. Dalyvio pasirinktą automobilį bus galima pasiimti Prenumeratos sutartyje nurodytą dieną, nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje.

8.3. Atrakindamas automobilį per mobiliąją programėlę, dalyvis prisiima visą atsakomybę, susijusią su Prenumeratos sutartimi. Priimdamas automobilį, dalyvis privalo patikrinti automobilio ir įrangos techninę būklę bei dokumentų atitiktį. Į vėlesnes pretenzijas dėl automobilio neatitikimo Prenumeratos sutarčiai, jo įrangos lygio neatitikimą ir (arba) defektų buvimą nėra atsižvelgiama, išskyrus atvejus, kai dalyvis pateikia SIXT rašytinę pretenziją ir ją pagrindžiančius įrodymus.  

8.4. Dalyviui gavus automobilį, pastarasis prisiima didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę ir atsako už automobilį visą prenumeratos laikotarpį, kol automobilis negrąžinamas SIXT. Dalyvis žino ir prisiima visą atsakomybę už keleivių, bet kokio krovinio ir (arba) prekių vežimą automobiliu ir visas galimas pasekmes, kurios gali kilti dėl bet kokio krovinio ir (arba) prekių vežimo.

8.5. Dalyvis neturi teisės subnuomoti automobilio trečiosioms šalims ar naudoti automobilį komerciniam keleivių vežimui. Jei Dalyvis pažeidžia šią nuostatą, SIXT turi teisę nedelsdama nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

9. SIXT+ sąlygos

9.1. Automobilio naudojimas ir leidžiama teritorija

    9.1.1. Dalyvis įsipareigoja atsakingai ir rūpestingai naudoti automobilį pagal paskirtį, laikydamasis tinkamų automobilio eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto reikalavimų. Dalyvis taip pat privalo laikytis SIXT ir automobilio gamintojo nurodymų, kelių eismo ir saugumo taisyklių (pvz., saugos diržų naudojimo, greičio ribojimo).  

   9.1.2. Automobilį vairuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie Prenumeratos sutartyje nurodyti kaip dalyvis / vairuotojas arba papildomas vairuotojas ir turi galiojantį Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Dalyvis visiškai atsako už savo įgaliotą papildomą vairuotoją pagal Prenumeratos sutarties sąlygas. Vairuotojo pažymėjimas turi galioti visą automobilio naudojimo terminą.

    9.1.3. SIXT turi teisę nustatyti apribojimus ir (arba) papildomus mokesčius, susijusius su minimaliu vairuotojo amžiumi ir vairuotojo pažymėjimo išdavimu, nurodydamas tai Prenumeratos sutartyje arba šiose Sąlygose.  

    9.1.4. Dalyvis turi gauti automobilį bent su mažiausiu gamintojo nustatytu degalų kiekiu, o elektromobilių atveju – su ne mažiau kaip 20 % įkrauta baterija.

    9.1.5. Dalyvis turi teisę naudoti automobilį tik Sutarties teritorijoje. Naudoti automobilį už Sutarties teritorijos ribų griežtai draudžiama.

    9.1.6. Jei automobilis naudojamas už Sutarties teritorijos ribų, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

    9.1.7. Dalyvis patvirtina, kad buvo įspėtas, jog Prenumeratos sutarties sąlygos, susijusios su asmenine atsakomybe, draudimu, pagalba kelyje, žalos prevencija ir (arba) pakaitine transporto priemone, netaikomos, jei automobilis naudojamas už Prenumeratos sutartyje nurodytos teritorijos ribų.

    9.1.8. Dalyvis yra atsakingas už visus pažeidimus, įskaitant baudas už greičio viršijimą, stovėjimą neleistinose vietose, stovėjimą be išankstinio apmokėjimo, chuliganišką vairavimą ir kt., padarytus naudojantis automobiliu.

    9.1.9. Visuose SIXT automobiliuose rūkyti draudžiama. Už rūkymą automobilyje dalyvis privalo sumokėti kainoraštyje nurodytą kvapų šalinimo mokestį.

9.2. Atsakomybė ir veiksmai automobilio apgadinimo, praradimo ar eismo įvykio atveju

    9.2.1. Dalyvis atsako už visą automobilio vertę, išskyrus atvejus, kai Prenumeratos sutartyje nurodyta dalyvio atsakomybė avarijos atveju.

    9.2.2. Dalyvio atsakomybė pagal Prenumeratos sutartį netaikoma, o dalyvis prisiima visą atsakomybę, jei jis:
          9.2.2.1. pažeidė šias Sąlygas, pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, naudojo automobilį už Sutarties teritorijos ribų, vairavo be galiojančio vairuotojo pažymėjimo, subnuomojo automobilį arba leido naudotis juo trečiajai šaliai;

         9.2.2.2. šiurkščiai pažeidė valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, kelių eismo taisykles (įskaitant, bet neapsiribojant, vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų, veiksmus, atliktus po eismo įvykio);

          9.2.2.3. vagystės atveju negrąžino SIXT automobilio raktelių, signalizacijos pultelio (jei toks yra) ir (arba) automobilio registracijos liudijimo, ir (arba) dalyvis vagystės metu nesiėmė būtinų saugumo priemonių (neužrakino automobilio durų, neįjungė signalizacijos ir pan.);

          9.2.2.4. tinkamai nepranešė policijai apie eismo įvykį ir negali pateikti įvykio registraciją  patvirtinančio dokumento;

          9.2.2.5. tinkamai nepranešė SIXT šių Sąlygų 9.2.5 skirsnyje numatytais atvejais;

          9.2.2.6. apgadino Automobilio vidų (saloną, bagažinę, variklio skyrių, variklį, pavarų dėžę, sankabą ir (arba) kitas automobilio sistemas ir svarbius komponentus).

     9.2.3. Jei Dalyvis pažeidžia šių Sąlygų 9.2.2 skirsnio nuostatas, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

     9.2.4. Dalyvis nedelsdamas po automobilio eismo įvykio ar bet kokio kito nelaimingo atsitikimo privalo:

          9.2.4.1. imtis visų būtinų priemonių tam, kad būtų išgelbėti į eismo įvykį patekę asmenys ir užkirstas kelias tolesnei žalai arba ji būtų sumažinta, taip pat kiek įmanoma išlaikyti automobilį ir apgadintą turtą tokios būklės, kokios jie buvo prieš eismo įvykį;

          9.2.4.2. pranešti policijai ir veikti pagal atitinkamos šalies kelių eismo taisykles ir teisinį reglamentavimą.

     9.2.5. Dalyvis privalo nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 24 valandas) pranešti SIXT, jei:

          9.2.5.1. automobilis buvo iš dalies arba visiškai sugadintas, prarastas ar pavogtas;

          9.2.5.2. dalyvis turi informacijos apie galimas grėsmes automobiliui;

          9.2.5.3. automobilio rakteliai, signalizacijos nuotolinio valdymo pulteliai ir (arba) dokumentai buvo pamesti arba pavogti.

     9.2.6. Atsakomybė dalyviui taikoma už kiekvieną atskirą įvykį.

9.3. Rida

9.3.1. Prenumeratos laikotarpiu, kuris nurodytas Prenumeratos sutartyje, Dalyviui leidžiama naudotis automobiliu, neviršijant leistinos ridos. Jei per automobilio prenumeratos laikotarpį dalyvis viršijo leistiną ridą, jis privalo sumokėti SIXT kainoraštyje nustatyto dydžio mokestį už automobilio papildomą ridą (mokestis skaičiuojamas už kiekvieną papildomą kilometrą). Kainoraštį galima rasti interneto svetainėje šiuo adresu: www.sixtplus.lt/price.

9.3.2. Jei Prenumeratos sutartis nutraukiama nepasibaigus prenumeratos laikotarpiui, leistina rida nustatoma proporcingai faktiniam nuomos laikotarpiui, t. y. ar faktinė automobilio rida atitinka bendrą leistiną ridą, padalytą iš pradinio prenumeratos laikotrapio mėnesių skaičiaus.

9.4. Į SIXT+ įeinančios paslaugos

     9.4.1. Į SIXT+ prenumeratą įeina toliau nurodytos paslaugos.

          9.4.1.1.Techninė priežiūra – automobilio gamintojo nustatyta techninė priežiūra, atliekama gamintojo nustatytais intervalais ir pagal patvirtintą techninės priežiūros grafiką.

          9.4.1.2. Įprastas nusidėvėjimas – automobilio remonto darbai, kurie apima apžiūrą, trinties dalių (stabdžių kaladėlių, stabdžių diskų, langų valytuvų, diržų, guolių ir t. t.), akumuliatorių, žibintų ir kt. komponentų keitimą dėl jų normalaus nusidėvėjimo. Automobilio stabdžių, degalų, aušinimo, elektros ir išmetimo sistemų, variklio, pavarų dėžės, transmisijos, pakabos, važiuoklės, vairo mechanizmo ir kt. mechanizmų bei jų dalių remontas ir keitimas dėl įprasto nusidėvėjimo priežasčių. Taip pat įeina Automobilio technologinių skysčių papildymas (išskyrus langų plovimo skystį ir „AdBlue“, jei jie nebuvo pripildyti techninės priežiūros ar remonto metu).

          9.4.1.3. Padangos ir padangų priežiūra – sezoninis automobilio padangų keitimas ir balansavimas du kartus per metus, prieš prasidedant žiemos ir vasaros sezonams, kaip nustatyta kelių eismo taisyklėse. Taip pat teikiama automobilio padangų saugojimo ne sezono metu paslauga.

          9.4.1.4. Techninė apžiūra – pagal teisės aktais nustatytas taisykles SIXT suplanuoja ir sumoka už automobilio valstybinę techninę apžiūrą, o prireikus – pakartotinę techninę apžiūrą ir techninės apžiūros termino priminimą.

          9.4.1.5. Pakaitinis automobilis – jei dalyvis negali naudotis automobiliu jo techninės priežiūros ir (arba) remonto metu ilgiau nei 1 (vieną) darbo dieną, dalyvis turi teisę gauti pakaitinį automobilį. Pakaitinį automobilį bus galima pasiimti ir (arba) grąžinti artimiausiame SIXT nuomos padalinyje Lietuvos teritorijoje. Turi būti pasirašoma atskira pakaitinio automobilio nuomos sutartis. Suteikdamas pakaitinį automobilį SIXT užtikrina kiek įmanoma panašias sąlygas ir panašų, bet ne aukštesnės nei kompaktinė klasės automobilį.

          9.4.1.6. Pagalba kelyje 24 val. per parą – dalyviui teikiama visą parą prieinama pagalba kelyje, jei automobiliu negalima toliau važiuoti dėl objektyvių techninių priežasčių.

          9.4.1.7. Pagalbos telefono linija – dalyvis gali susisiekti su SIXT klientų aptarnavimo tarnyba visą parą bet kokiu skubiu atveju, pavyzdžiui, norėdamas pranešti apie automobilio avariją, paprašyti pagalbos kelyje ir panašiai. Dalyvis gali kreiptis į SIXT klientų aptarnavimo skyrių darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., kad suplanuotų ir pateiktų paraišką dėl automobilio techninės priežiūros, remonto, padangų keitimo, techninės apžiūros ir gautų bet kokią informaciją.

          9.4.1.8. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas – suteikiamas pagal šalies, kurioje automobilis registruotas, teisės aktus. Dalyvio atsakomybė eismo įvykio atveju nustatoma pagal šalies, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktus.

     9.4.2. Dalyviui leidžiama naudotis automobiliu tik Sutarties teritorijoje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tačiau visi automobilio techninės priežiūros, remonto, techninės apžiūros, padangų priežiūros ir kiti darbai atliekami tik pagrindinėse paslaugų partnerių, kurie yra įsikūrę Lietuvos Respublikoje, dirbtuvėse.

     9.4.3. Dalyvis privalo sumokėti pagal faktinį darbų ir panaudotų dalių sąrašą už visus nenumatytus automobilio remonto darbus. SIXT neapmoka dalyvio automobilio techninės priežiūros ir remonto išlaidų, kurios nebuvo užsakytos, patvirtintos ar atliktos pagal šias Sąlygas arba Prenumeratos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, uždelstą garantinį remontą.

     9.4.4. Paslaugų teikimą dalyviui suplanuoja ir už jas sumoka SIXT, tačiau į SIXT nurodytą paslaugų atlikimo vietą automobilį pristato pats dalyvis (pvz., į nurodytas dirbtuves, kur atliekama techninė apžiūra ir pan.). Jei Dalyvis pažeidžia šią nuostatą, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių. Dalyvis įsipareigoja:

          9.4.4.1. laiku atvykti atlikti techninės priežiūros, padangų keitimo, techninės apžiūros ir remonto darbus, kuriuos suplanavo arba rekomendavo automobilio gamintojas;

          9.4.4.2. laiku kreiptis dėl garantinio remonto ir atvykti jį atlikti automobilio garantiniu laikotarpiu;

          9.4.4.3. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo faktinių darbų atlikimo informuoti SIXT apie visus automobilio remonto ir techninės priežiūros darbus, kuriuos užsakė ir kurių neužsakė SIXT.

9.5. Automobilio grąžinimas

    9.5.1. Pasibaigus prenumeratos laikotarpiui arba Prenumeratos sutarčiai, jei Prenumeratos sutartis nutraukiama prieš terminą, dalyvis įsipareigoja grąžinti automobilį SIXT ne vėliau kaip paskutinę prenumeratos laikotarpio dieną. Jei dalyvis pažeidžia šią nuostatą, SIXT turi teisę reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

     9.5.2. SIXT privalo išsiųsti dalyviui informaciją apie automobilio grąžinimo adresą (kur dalyvis turi pastatyti grąžinamą automobilį) ir laiką, kada automobilis bus tikrinamas, mobiliojoje programėlėje ir (arba) dalyvio el. pašto adresu.

     9.5.3. Dalyvis privalo grąžinti automobilį ne blogesnės būklės nei ta, kuri buvo, kai dalyvis gavo automobilį, atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimą. Spręsdami dėl įprasto automobilio nusidėvėjimo, SIXT ir dalyvis vadovaujasi SIXT+ žalos katalogo gairėmis, pateiktomis interneto svetainėje www.sixtplus.lt/return (šios gairės laikomos neatskiriama Prenumeratos sutarties dalimi).

     9.5.4. Grąžindamas automobilį SIXT nurodytu adresu dalyvis privalo iš anksto pašalinti iš automobilio visus asmeninius daiktus ir patikrinti, ar automobilio dokumentai ir priedai liko jame. Dalyvis privalo grąžinti švarų, kvapų neprisigėrusį automobilį su tokiu pat degalų kiekiu bake arba su tokiu pat akumuliatoriaus įkrovos lygiu, koks buvo automobilyje jį pasiimant.

     9.5.5. Dalyvis privalo dalyvauti automobilio apžiūroje SIXT nurodytu laiku. Dalyvis privalo grąžinti automobilio užvedimo raktelį SIXT atstovui automobilio apžiūros metu. Automobilis grąžinamas SIXT pasirašant automobilio grąžinimo patikrinimo protokolą („Return Checksheet“). Automobilio apžiūros metu atliekama jo pirminė apžiūra, kurios metu šalys užfiksuoja automobilio išorės ir vidaus būklę fotografuodamos automobilį ir sudaro grąžinimo patikrinimo protokolą („Return Checksheet“). Jei dalyvis grąžina automobilį fiziškai nedalyvaujant SIXT atstovui, dalyvis lieka visiškai atsakingas už automobilį tol, kol jį patikrina SIXT atstovas. SIXT turi teisę apžiūrėti grąžinamą automobilį per 48 valandas nuo automobilio fizinio grąžinimo į SIXT nurodytą vietą. Dalyvis taip pat atsako už visus automobilio ir (arba) jo įrangos defektus ir (arba) žalą, kurią nustatė SIXT atstovas.

     9.5.6. SIXT turi teisę reikalauti, kad dalyvis padengtų ir visus automobilio ir (arba) jo įrangos defektus ar pažeidimus, nustatytus per 48 valandas nuo automobilio grąžinimo, kurių nebuvo galima nustatyti vizualiai apžiūrint automobilį jo pirminės apžiūros metu. Jei SIXT aptinka paslėptų automobilio defektų ar apgadinimų po to, kai SIXT priėmė grąžinamą automobilį, SIXT apie tai kuo greičiau informuoja dalyvį ir turi teisę reikalauti, kad dalyvis kompensuotų šiuos paslėptus automobilio defektus ar apgadinimus.

     9.5.7. Dalyvis įsipareigoja kompensuoti visas SIXT patirtas išlaidas, susijusias su grąžinamo automobilio defektų, viršijančių normalų nusidėvėjimą, šalinimu. Automobilio defektai nurodomi atskirame dokumente ir pridedami prie automobilio grąžinimo patikrinimo protokolo („Return Checksheet“), remiantis SIXT užsakytu automobilio apgadinimų įvertinimu, kurį atlieka patikimas nepriklausomas vertintojas (pvz., įgaliotasis autoservisas). Visas išlaidas, susijusias su automobilio apžiūra ir defektų šalinimu, padengia dalyvis, išskyrus atvejus, kai remonto paslaugų teikėjas nustato įprastu nusidėvėjimu laikomą automobilio defektą, kurio remonto išlaidas padengia SIXT.

     9.5.8. SIXT turi teisę atsiimti automobilio valdymą perimdamas automobilį, jei Dalyvis neperduoda utomobilio SIXT pagal Prenumeratos sutartį, įskaitant neginčijamą automobilio perėmimą bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į automobilio buvimo vietą (net jei automobilis yra patalpose), kurioje jis yra. SIXT taip pat turi teisę atlikti visus veiksmus, būtinus automobiliui susigrąžinti iš atitinkamos teritorijos ar patalpų.

     9.5.9. Dalyvis atlygina SIXT visas išlaidas, susijusias su tinkamu skolos pagal Prenumeratos sutartį išieškojimu, įskaitant bylinėjimosi išlaidas, vykdymo proceso išlaidas, turto, į kurį turi būti nukreiptas išieškojimas, apsaugą, saugojimą, transportavimą, vertinimą, pardavimą, draudimą ir kt.

     9.5.10. Jei automobilio prenumeratos laikotarpiu dalyvis viršijo leistiną ridą, jis privalo sumokėti SIXT mokestį už papildomą ridą pagal šių Sąlygų 9.3 skirsnį.

10. Pasirenkami priedai

10.1. Šalys susitaria, kad SIXT turi teisę teikti neprivalomus priedus ir papildomas paslaugas, išsamiai aprašytas Interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. SIXT pradėjus teikti šias paslaugas, prieš sudarydamas Prenumeratos sutartį, dalyvis turi teisę mobiliojoje programėlėje ir (arba) interneto svetainėje pasirinkti ir užsisakyti papildomas su automobilio prenumerata susijusias paslaugas (pvz., papildomą vairuotoją, išplėstą sutarties teritoriją ir pan.) ir (arba) papildomus priedus (pvz., dviračių laikiklį, vaikišką automobilio kėdutę).

10.2. Pasirenkamiesiems priedams gali būti taikomi papildomi mokesčiai, nurodyti interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje.

11. Mokesčiai

11.1. Sutarties mokestis
Patvirtinus dalyvio paraišką, SIXT prašys dalyvio sumokėti negrąžinamą Sutarties mokestį. Taikomą Sutarties mokestį galima rasti mobiliojoje programėlėje arba interneto svetainėje. Apie Sutarties mokestį dalyvis buvo informuotas ir su juo sutiko savo paraiškoje.

11.2. Mėnesinis mokestis
Už kiekvieną prenumeratos laikotrapio mėnesį iš dalyvio bus imamas mėnesinis mokestis. Mėnesinio mokesčio dydis priklauso nuo dalyvio paraiškoje pasirinktos automobilio kategorijos. Pirmąjį mėnesinį mokestį bus prašoma sumokėti prieš prasidedant prenumeratos laikotarpiui.

11.3. Kitos mokėtinos sumos
Dalyvis taip pat atsako už kiekvienoje konkrečioje Prenumeratos sutartyje išvardytus mokesčius ir baudas, išskyrus atvejus, kai toks konkretus mokestis ar bauda netaikomi pagal šias Sąlygas. Šios mokėtinos sumos apima, bet neapsiriboja, baudas, nenumatytą automobilio remontą, atsakomybę, baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, kelių mokesčius, baudas už greičio viršijimą, baudas už automobilio stovėjimą, Prenumeratos sutarties pažeidimus ir kt. Kitos mokėtinos sumos iš dalyvio imamos atskirai pagal kainoraštį arba, jei kainoraštyje nenurodyta, pagal faktinę SIXT gautų sąskaitų ir (arba) baudų, susijusių su automobiliu, sumą. SIXT turi teisę pakeisti kainoraštį apie tai pranešdamas dalyviui prieš vieną mėnesį.

12. Atsiskaitymas

12.1. Mokėjimo forma
Visais šių Sąlygų 11 skyriuje išvardytais atvejais, išskyrus atvejus, kai galiojantys teisės aktai nustato kitaip, iš dalyvio imamos visos mokėtinos sumos paraiškoje nurodytu mokėjimo būdu. Dalyvis gali atnaujinti savo pasirinktą mokėjimo būdą atnaujindamas mokėjimo informaciją mobiliojoje programėlėje arba informuodamas SIXT.  

12.2. Pirminis atsiskaitymas
Kaip nurodyta pirmiau, priėmus dalyvio paraišką, SIXT iš dalyvio iš karto ims Sutarties mokestį ir mėnesinį mokestį už pirmąjį prenumeratos laikotarpio mėnesį.  

12.3. Mėnesinis mokestis
Sąskaitą už kitą prenumeratos laikotarpio mėnesį dalyvis gauna likus ne mažiau kaip penkioms (5) dienoms iki jo pradžios. Mėnesinio mokesčio mokėjimo terminas yra kiekvieno prenumeratos laikotarpio mėnesio pradžios data.

12.4. Kiti mokesčiai
Iš dalyvio bus imami kiti mokesčiai pagal kiekvienos konkrečios Prenumeratos sutarties sąlygas. SIXT priskaičiuoja dalyviui bet kokius kitus mokesčius, išrašydamas sąskaitą dalyviui po to, kai SIXT gauna pranešimą apie tokius kitus mokesčius. Dalyvis per 10 (dešimt) dienų privalo apmokėti SIXT išrašytas sąskaitas, susijusias su kitais mokesčiais.

12.5. Neatlikus mokėjimo

     12.5.1. Jei dalyvis nesumoka mokesčių pagal šių Sąlygų 12 skirsnį, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį, o dalyvis privalo nedelsdamas grąžinti valdomą SIXT automobilį į SIXT nurodytą vietą.

     12.5.2. Jei dalyvis neatlieka mokėjimo ir (arba) negrąžina SIXT automobilio, SIXT turi teisę nedelsiant uždrausti jį atrakinti ir (arba) užvesti automobilio variklį.

     12.5.3. Pavėluoto mokėjimo atveju dalyvis moka SIXT delspinigius pagal šių Sąlygų 15.2 skirsnį, o SIXT turi teisę perduoti dalyvio duomenis skolų išieškojimo bendrovei.

13. Prenumeratos laikotarpis ir jo pratęsimo sąlygos

13.1. Šalys susitaria, kad automobilis išnuomojamas dalyvio pasirinktam ir Prenumeratos sutartyje nurodytam prenumeratos laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prenumeratos sutarties pasirašymo dienos. Dalyvis informuojamas, kad Prenumeratos sutarties pasirašymo data ir automobilio atsiėmimo arba pristatymo data gali nesutapti.

13.2. Prenumeratos laikotarpis negali būti pratęstas. Dalyvis turi kreiptis dėl naujos Prenumeratos sutarties sudarymo.

14. Nutraukimas

14.1. Nutraukimas iš SIXT pusės
SIXT savo nuožiūra gali nedelsdamas nutraukti Prenumeratos sutartį, vadovaudamasis SIXT teisėmis, suteiktomis SIXT Sąlygų 3.4, 8.5, 9.1.6, 9.2.3, 9.4.4, 9.5.1, 12.5.1 ir 17.5 skirsniuose, jei dalyvis pažeidžia šias Sąlygas.

14.2. Nutraukimas iš dalyvio pusės  
Dalyvis gali nutraukti Prenumeratos sutartį bet kuriuo metu iki prenumeratos laikotarpio pabaigos. Jei dalyvis pageidauja nutraukti Prenumeratos sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui, dalyvis privalo apie tai pranešti SIXT ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną mobiliojoje programėlėje arba el. paštu plus@sixt.lt. Jei dalyvis nutraukia Prenumeratos sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui, dalyvis sumoka visą mėnesio, kurį buvo nutraukta Prenumeratos sutartis, mokestį.

14.3. Prenumeratos sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu.

15. Baudos, delspinigiai

15.1. Nutraukus Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 3.4, 8.5, 9.1.6, 9.2.3, 9.4.4, 9.5.1 ir 17.5 skirsnius,  dalyvis atlygina SIXT visą tokiu būdu padarytą žalą. Be to, dalyvis įsipareigoja per 3 (tris) kalendorines dienas sumokėti SIXT 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) baudą už Prenumeratos sutarties ir (arba) šių Sąlygų pažeidimus, kuri, šalių susitarimu, yra laikoma minimaliaisiais SIXT nuostoliais už atitinkamus Prenumeratos sutarties ir (arba) šių Sąlygų pažeidimus.

15.2. Pavėluoto mokėjimo atveju dalyvis privalo mokėti SIXT 0,3 % (trijų dešimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą tinkamai atsiskaityti kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 % (dešimt procentų) bendros visų per nustatytą terminą neapmokėtų sąskaitų sumos.

16. Privatumas ir BDAR

16.1. Privatumas

Dalyvio pateikta ar kitaip SIXT gauta informacija saugoma ir naudojama pagal SIXT privatumo politiką, kuri kartais gali būti keičiama SIXT nuožiūra. SIXT privatumo politiką galite rasti interneto svetainėje https://www.sixtplus.lt/privacy.

16.2. BDAR

     16.2.1. Pasirašydamas Prenumeratos sutartį dalyvis suteikia SIXT leidimą tvarkyti dalyvio ir papildomo vairuotojo asmens duomenis pagal toliau aprašytas taisykles. Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti Prenumeratos sutarties vykdymą pagal civilinės teisės nuostatas, vykdyti kokybės kontrolę ir užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms. Šioje Prenumeratos sutartyje sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, ir bet kokius su šiais duomenimis atliekamus veiksmus, t. y. duomenų rinkimą, registravimą, įvedimą, saugojimą, struktūrizavimą, naudojimą ir perdavimą ar atskleidimą trečiosioms šalims, gavimą iš trečiųjų šalių ir (arba) atskleidimą tik Prenumeratos sutarties vykdymo, valdymo ir stebėsenos tikslais. Asmens duomenų pateikimas yra išankstinė Prenumeratos sutarties sudarymo sąlyga. Nepateikus asmens duomenų, paslaugos negali būti teikiamos. Dalyvis turi teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą arba nesutikti su duomenų tvarkymu. Dalyvis taip pat turi teisę į duomenų perkeliamumą. Atitinkamų veiksmų vykdymas priklauso nuo Prenumeratos sutartyje nustatyto tikslo. Dalyvis turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo atsakingai valstybės institucijai. SIXT užtikrina ir patvirtina, kad asmens duomenys, kurie bus perduoti kitoms bendrovėms ar valstybės institucijoms, bus tvarkomi tik tais tikslais, kurie būtini Prenumeratos sutarčiai vykdyti, laikantis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų, apibrėžtų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Bet koks duomenų naudojimas reklamos tikslais gali būti naudojamas tik SIXT reklamavimo tikslais (įskaitant rekomendacijų reklamavimą). Išsamią informaciją apie SIXT taikomą asmens duomenų tvarkymą ir saugumo priemones rasite internete www.sixtplus.lt, skiltyje „Privatumo politika“. Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami reklamos tikslais, ir atšaukti savo sutikimą, išsiųsdami atšaukimą el. paštu gdpr@sixt.lv. Šiuo el. paštu galite rašyti ir tais atvejais, kai turite papildomų klausimų, susijusių su SIXT asmens duomenų tvarkymu.

16.2.2. Tam, kad galėtų teikti Paslaugą, SIXT turi teisę rinkti šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą ir (arba) vairuotojo ir automobilio telemetrijos duomenis, kaip aprašyta šių Sąlygų 17 skyriuje, duomenis apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir mokėjimams naudojamos kredito kortelės duomenis.

16.2.3. SIXT turi teisę saugoti asmens duomenis:
          16.2.3.1. ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos apie paslaugų teikimą gavimo dienos, jei paraiška buvo atmesta;
          16.2.3.2. apie vairuotojo pažymėjimo duomenis (dalyvio pateiktus per dokumentų tikrinimo svetainę), dalyvio kredito kortelės ir debeto kortelės, automobilio telemetrijos duomenis visą prenumeratos laikotarpį ir ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Prenumeratos sutarties pabaigos datos;
          16.2.3.3. apie pasirašytos Prenumeratos sutarties duomenis iki 10 (dešimties) metų po Prenumeratos sutarties pabaigos datos.

     16.2.4. SIXT dės visas pastangas tam, kad apsaugotų gautus dalyvio asmens duomenis.  

     16.2.5. Visi SIXT gauti duomenys saugomi Europos Sąjungos šalyse esančiuose duomenų saugojimo įrenginiuose.

17. Automobilių telemetrijos sistema

17.1. Dalyvis supranta ir sutinka, kad automobilyje yra įrengta telemetrijos sistema, kuri teikia SIXT informaciją apie automobilio ir (arba) jo vairuotojų:

     17.1.1. automobilio buvimo vietą (geografinę vietą);

     17.1.2. automobilio būklę (degalų bako ir (arba) elektromobilio baterijos įkrovos lygį, ridą, užrakintas ir (arba) neužrakintas duris, sistemos pranešimus apie techninę priežiūrą);

     17.1.3. vairavimo įpročius ir (arba) kelių eismo taisyklių pažeidimus (važiavimo greitį);

     17.1.4. automobilio maršrutus.

17.2. Visą Prenumeratos terminą SIXT, vadovaudamasis savo teisėtais interesais ir siekdamas vykdyti Prenumeratos sutarties šalių įsipareigojimus, turi teisę gauti anksčiau nurodytus duomenis, naudodamasis automobilio telemetrijos sistema.

17.3. SIXT turi teisę telemetrijos priemonėmis patikrinti, ar registruoto vairuotojo arba papildomo vairuotojo telefonas yra automobilyje, siekdamas įsitikinti, jog automobilis nebuvo perduotas trečiajai šaliai.

17.4. SIXT turi teisę savo nuožiūra uždrausti atrakinti automobilį ir (arba) užvesti automobilio variklį, jei pažeidžiama Prenumeratos sutartis arba šios Sąlygos.

17.5. Dalyviui griežtai draudžiama atlikti bet kokius veiksmus ar bandymus skaityti, kopijuoti, keisti ar ištrinti automobilio telemetrijos sistemos duomenis. Jei dalyvis pažeidžia šią nuostatą, SIXT turi teisę nedelsiant nutraukti dalyvio Prenumeratos sutartį pagal šių Sąlygų 14.1 skirsnį ir reikalauti sumokėti baudą pagal šių Sąlygų 15 skyrių.

18. Kitos sąlygos

18.1. SIXT neatsako už jokius dalyvio nuostolius ir (arba) negautą pelną, jei dalyvis neturi galimybės naudotis automobiliu pagal paskirtį, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, atsiradusius dėl automobilio defektų arba eismo įvykių. SIXT neatsako už automobilyje paliktus daiktus ir (arba) krovinį, įskaitant priverstinio automobilio susigrąžinimo atvejus. Tačiau SIXT pagal savo galimybes imasi veiksmų dalyvio interesams apsaugoti.

18.2. Kiek tą leidžia taikytina teisė, šios Sąlygos ir bet kokie pranešimai ar kita informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, el. paštu), susijusi su prieiga prie SIXT+ ir (arba) naudojimusi SIXT+, gali būti teikiama dalyviui elektroniniu būdu. Dalyvis sutinka gauti elektroninius pranešimus iš SIXT elektronine forma. Elektroniniai pranešimai gali būti ir bus siunčiami el. pašto adresu, kurį dalyvis nurodė SIXT paraiškoje arba mobiliojoje programėlėje. Visi elektroninio formato pranešimai bus laikomi rašytiniais. Dalyvis aiškiai sutinka, kad bet kokie pranešimai ar kita informacija, kuri reikalinga pateikti pagal šias Sąlygas, gali būti siunčiama el. paštu. Be to, dalyvis aiškiai sutinka, kad tik jis pats yra atsakingas už tai, kad dalyvio el. pašto adresas būtų tikslus ir atnaujintas, pateikdamas SIXT rašytinį pranešimą apie bet kokius jo pakeitimus, ir kad SIXT gali pagrįstai laikyti, jog bet kokie pranešimai, siunčiami dalyvio nurodytu el. pašto adresu, bus gaunami. Dalyvio sutikimas gauti pranešimus elektroniniu būdu galioja tol, kol jis neatšaukia savo sutikimo.

18.3. Paspausdamas atitinkamą žymimąjį langelį ir po to paspausdamas šioms Sąlygoms taikomą veiksmo mygtuką, dalyvis aiškiai sutinka su šiomis Sąlygomis ir elektroniniu jų pasirašymu, susijusiu su dalyvio SIXT+ programa, taikomomis rezervacijomis ir taikoma nuoma.

19. Ginčų sprendimo tvarka ir taikytina teisė

19.1. Šios Sąlygos yra neatsiejama Prenumeratos sutarties dalis ir yra vykdomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jei toks neįvykdymas atsiranda dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). Force majeure – tai įvykiai, kurių Šalys negalėjo numatyti ar išvengti.

19.3. Šalis, kuri remiasi force majeure aplinkybėmis, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo force majeure aplinkybių atsiradimo, privalo raštu informuoti kitą Šalį, pridėdama įrodymus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą.

19.4. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi 30 (trisdešimt) dienų ir tai yra šių Sąlygų nevykdymo priežastis, bet kuri Šalis turi teisę atsisakyti Prenumeratos sutarties ir šių Sąlygų vykdymo.

Kilus klausimų:

Atsisiųsti SIXT+ BALTICS programėlę